תנאי-שימוש
תנאי שימוש
 •  

  א. מבוא
  1. אנו מודים לך כי בחרת לגלוש באתר www.platinumclub.co.il (להלן: "האתר").
  2. האתר משמש ככלי המנגיש אופציה להעברות פרטים לגופים צד ג׳ הרלוונטיים ברכישות מוצרי ביטוח, פיננסים, צרכנות ועוד, זאת מתוך מטרה לסייע לגולש לקבל את השירות בגינו השאיר את הפרטים.
  3. השימוש בלשון זכר בתקנון ובמדיניות הפרטיות נעשה לשם הנוחות בלבד אולם הכוונה היא לשני המינים כאחד.
  4. הנך נדרש לקרוא את התקנון ומדיניות הפרטיות לשם הסדרת היחסים בינינו. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, מכל מכשיר שהוא, ובכל זמן שהוא, כפוף לתקנון ומדיניות הפרטיות.
  5. השימוש באתר זה, על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. מנהל האתר שומר לעצמו הזכות לעדכן את תקנון תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור בערוצי האתר השונים.
  6. הכותרות לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
   
  ב. תקנון תנאי שימוש
  1.    כללי
  1. משמעות התקנון- גלישה באתר ו/או כניסה אליו ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה ולאמור בו, והם יחולו על כל פעולה המבוצעת באתר. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לגלוש ו/או לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
  2. כוחו הנורמטיבי של התקנון- בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולש ביחסיו עם מנהל האתר.
  3. האמור בתקנון זה בא להוסיף ואינו גורע ו/או פוגע מכל חסינות, הגנה הגבלה ו/או פטור מאחריות המוענקים למנהל האתר ו/או אשר יוענקו לה בעתיד על-פי כל דין.
  2.    הגדרות
  1. "מנהל האתר"- מפעילי האתר /או מי מטעמם.
  2.2   "גלישה באתר"- שימוש מכל סוג ומכל דרך קיימת ועתידית וביניהם, לרבות הזנת פרטי קשר באתר (כהגדרתם להלן), באמצעות מחשב ו/או באמצעות טלפון סלולארי ו/או מכשירים אחרים. עצם השימוש באתר ותכניו כפופים לתנאים המפורטים בתקנון האתר, ועצם הכניסה מעיד כי הגולש קרא בעיון את התקנון ומדיניות הפרטיות והבין את המשמעויות הישירות והעקיפות שבו והביע הסכמתו ואישור המלאים לאמור בתקנון זה.
  2.3   "גולש"- כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו ו/או כל הגדרה אחרת, לרבות על פי תקנון זה, המבצעים גלישה באתר כמוגדר לעיל.
  2.4       "השירות"- עריכה ו/או אחסון של פרטים שמולאו בגוף השאלון בעמודים המוצגים לקריאה באתר.
  2.5      "פרטי קשר"- משמעו כל מידע מזהה של הגולש, בקשר עם השירות ו/או המידע, לפי העניין, לרבות פרטי נותני הצהרה הכוללים שם, מספר טלפון ודוא"ל.
  2.6       "ניהול האתר"- האתר מופעל ומנוהל על ידי מנהל האתר, לרבות לטובת ספקים ו/או המפרסמים העובדים עם מנהל האתר (להלן: "המפרסמים") ולצורך זה יראו בכולם כ-"מנהל האתר". אלא אם צוין אחרת, כל המידע המופיע בעמוד הנחיתה של האתר לרבות תמונות ותכנים שיווקיים מסוג כלשהו, הינו מידע פרסומי המתקבל מהמפרסמים, באישורם ובאחריותם הבלעדית.
  2.7      Cookies" (עוגיות)"- קבצי טקסט הנוצרים עפ"י פקודה הניתנת ממחשבי האתר לדפדפן בו הגולש נעזר לצורך כניסתו לאתר במטרה לאפשר תפעול תקין של האתר והתאמתו לגולש ע"י איסוף נתונים סטטיסטים כגון: הדפים בהם ביקר הגולש, משך הזמן בו שהה הגולש באתר, מידע שביקש הגולש באתר לצורך בחינת קבלת שירות, באמצעות האתר וכיוצ"ב.
  2.8   "סודיות ופרטיות"- כללי סודיות ופרטיות מפורטים בעמוד 'מדיניות הפרטיות' באתר.
  3.    הגבלות שימוש באתר
  1. כל גולש מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את תנאי תקנון זה. על גולשים מתחת לגיל 18 לקרוא את התנאים המיוחדים החלים לגבי קטינים בתקנון זה.
  2. מנהל האתר רשאי למנוע השתתפותו של כל גולש בכל אמצעי העומד לרשותה, בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה קצובה ובלתי קצובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, ללא חובה להסביר או לנמק החלטה זו.
  3. אין לבצע כל שימוש באתר, לרבות שימוש מסחרי באתר ובכלל זה נאסר על הגולש לפרסם את כתובת האתר בכל אתר אינטרנט או בכל פרסום מסחרי מכל סוג שהוא, למטרת שימוש מסחרי, ללא רשות מפורשת בכתב של מנהל האתר.
  4. כל המצוי באתר הוא רכושו הבלעדי של מנהל האתר. אין להעתיק או לפרסם את הדפים במלואם או בחלקם ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של מנהל האתר.
  4.    זכויות קנייניות
  1. כל הזכויות, לרבות זכויות יוצרים וזכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותיו הינם של האתר בלבד, או של צדדים שלישיים, להם האתר העניק הרשאה מפורשת בכתב להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור.
  2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר הינו הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, התמונות, הטקסטים וכל חומר הכלול בו. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק ממנו הנוגעים לאתר. בנוסף אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד פיסות קוד, גרפיקות, סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשות הגולש אישור כתוב מראש. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של מנהל האתר.
  3. מנהל האתר לא יהיה אחראי כלפי הגולש בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לו באתר.
  4. יכול האתר לספק ללקוחות שונים המופיעים כספקים באתר, אפשרות גישה ישירה לאתר באופן שיוזנו נתונים באופן עצמאי על ידי אותם ספקים. הגם שלאתר אין ולא תהיה אחריות לגבי אותם תכנים, אין בכך כדי לפגוע בזכויות הקניין של האתר בנוגע לכל מידע המופיע בו וזכויות השימוש באותו מידע.
  5. ספקים ו/או לקוחות ו/או כל גורם עסקי אחר מוגדר ביחסיו עם האתר ובין אם לאו, מכל סוג ומין שהוא, בין באם הזינו מידע באופן עצמאי לאתר ובין אם באמצעות האתר, לא יוכלו לטעון לזכויות קניין ביחס לחומרים שיועלו לאתר והם מקנים זכויות אלו לאתר או מי מטעמו במלואן, כך שהאתר יוכל לעשות בהם כל שימוש שימצא לנכון וזאת אלא אם כן הגדירו זאת הצדדים אחרת בכתב.
  6. האתר ו/או בעליו יהיו הבעלים הבלעדיים של כל מידע שנאסף באתר לרבות היקף השימוש בו, זהות המשתמשים בו, אופן השימוש בו ו/או כל מידע הנוגע לגלישה באתר ומסד הנתונים שיצטבר ביחס לכך. האתר יהיה הבעלים הבלעדיים של מידע זה ויוכל לעשות כל שימוש במידע שיצטבר במסד הנתונים שייאסף באתר או העברתו כלפי צדדים שלישיים, בכפוף לכל דין, בין בתמורה ובין אם לאו. לאתר תהיה כל הזכות קניינית על המידע שנאסף מאופן השימוש באתר, באופן מלא ובלעדי.
  7. האתר, כמו גם כל המידע שבו לרבות עיצוב האתר, קוד האתר, קבצי מדיה לרבות גרפיקות, סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה לרבות זכויות יוצרים, סימניו המסחריים, בין שרשומים ובין שלא, וכן כל פעולה אחרת, וכל חומר אחר אשר מוצג באתר, שייכים במלואם לאתר הנ"ל ומהווים קניין רוחני בלעדי של בעלי האתר ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאת בעלי האתר.
  8. כל המפר תקנון זה ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, הוצאה לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט שיגרמו כתוצאה מהפרה זו.
  5.    הגלישה באתר ושירותיו
  1. מנהל האתר מאפשר לגולש להשאיר את פרטי הקשר שלו, ומובהר בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידו ומועבר אל המפרסמים באופן אוטומטי באמצעות אמצעים טכנולוגיים.
  2. חשיבות נכונות פרטי הגולש: ככל שהפרטים שנמסרו על ידי הגולש אינם נכונים, האתר שומר לעצמו את הזכות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, למנוע מגולש גישה לאתר או לאסור עליו שימוש באתר ובשירותיו.
  3. למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי המידע בעמוד ושליחתם מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סעיף 30א.(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מסכים לקבל תכנים הנוגעים לשירותים המוצע על ידי מנהל האתר, באמצעות הודעות SMS ו/או דוא"ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע' 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב-1982.
  4. מנהל האתר שואף לספק לגולשים את המידע המוצג באתר ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. לכן, איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות / הורדת האתר.
  5. קישורים לאתרים חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית בלבד של הגולש ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הגולש.
  6. הגולש מצהיר כי ידוע לו כי הגלישה לאתר וחיפוש או פרסום באמצעותו תלויה בגורמים טכנולוגיים שאינם תמיד בשליטת מנהל האתר, כמו זמינות ותקינות של רשת האינטרנט ורשתות תקשורת אחרות וכן ציוד הקצה שברשות הגולש. לפיכך, לא יהיה רשאי הגולש להעלות כלפי מנהל האתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה משפטית או אחרת בכל הנוגע לאובדן, הוצאה, עוגמת נפש, נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק נזק גוף או הפסד, ישירים או עקיפים, בגין כל טעות, תקלה, פגיעה באיכות או כשל בהעברת השירותים ו/או תכנים ו/או קבצים ו/או כל תשדורת אחרת הנובעים מהשימוש באתר, ככל שטעות, תקלה או כשל כאמור נובעים, במישרין או בעקיפין, מתקלה, כשל וכיו”ב בגורמים טכנולוגיים שאינם בשליטת מנהל האתר.
  7. שימוש באתר על ידי קטינים (מתחת לגיל 18)
  השארת פרטים אינה מותרת למי שלא מלאו לו 18 שנה. כאשר קטין משתמש באתר, האתר פטור מכל אחריות בקשר לכך ולא תהיינה לו כל תביעות, טענות או דרישת כלפי מנהל האתר.
  1. העדר אחריות האתר ו/או מי מטעמו
   1. הגולש מצהיר כי האתר אינו נושא באחריות בקשר עם הגלישה והוא מוותר על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד האתר ו/או הפועל מטעמו. הגולש פוטר ומשחרר את האתר ו/או מי מטעמו באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות לכל סוג נזק, אי נוחות, אבדן מכל סוג, עוגמת נפש, הפסד, הוצאות, פיצוי נזיקי מכל סוג שהוא וכדומה, שנגרמו במישרין ובעקיפין בקשר עם השירות ותוכן כל גולש שהוא או כל צד שלישי בשל שימוש בתכנים ובשירותי האתר.
   2. הגולש מצהיר כי אין האתר ובעליו אחראיים לתוכן ו/או לזמינות השירותים באתר או לזמינות אתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בו הם מופיעים, וכי הוא פוטר את האתר ו/או מי מטעמו מאחריות כלשהי בגין דווח כזב ו/או אי-דיוק בפרט כלשהו מן הפרטים הנמסרים על ידו.
   3. הגולש פוטר את האתר ו/או מי מטעמו בגין עיכובים, חוסר יכולת להשתמש באתר ובשירותיו ומחדירה בלתי מורשית למחשבי המנהל האתר וכדומה, אף כאשר נודע לאתר על אפשרות של נזק פוטנציאלי או קיים.
   4. מנהל האתר מבהיר, והגולש מצהיר בזאת, כי השירות ניתן ככלי עזר, המסתמך על אישורם ודיווחם של הגולשים בו, ואין לראות במנהל האתר כמי שממליץ על השירות ו/או לאיכותו ו/או תוכנו ו/או מחירו ו/או בכלל של השירות ו/או כל מוצר הקשור לשירות.
   5. כל הסתמכות על המידע המופיע באתר תעשה על פי שיקול דעתו של הגולש ובאחריותו הבלעדית בלבד. מנהל האתר אינו ולא יהיה צד לכל התקשרות מכל סוג בין גולש לבין מפרסם ולא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל הצהרה ו/או התחייבות של מי מהצדדים ו/או לכל עניין אחר.
   6. המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמו שהם"(AS IS) , וללא אחריות מכל סוג שהוא, לרבות בקשר עם תכנית ומידע, הניתנים, ושלא ניתנים, בקשר עם השירות ו/או ההצהרה הרפואית ו/או המידע הרפואי.
   7. המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או השירות הניתן כתוצאה מהשימוש באתר, אינם מהווים עצה פיננסית, חוות דעת מקצועית ואינם מהווים תחליף להתייעצות עם מומחים בתחום עליו נכתבה הכתבה.
   8. דיסקליימר:אתר ו/או חברת מועדון פלטינום אינה סוכנות לביטוח / חברה לייעוץ השקעות . התכנים ו/או הפרסומים לעיל אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968. המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד. בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפרסומים לעיל, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.
   9. מנהל האתר ו/או בעליו רשאים לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בקשר לכך.
  7.10   באתר  עשוי לעשות שימוש בקבצי "עוגיות" ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולש/ים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.
  7.11   כל הסתמכות הגולש על כל תוכן, מידע, תמונות, פרסומות, מוצרים, סרטונים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר זה ובאתרים אליהם ישנה אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגים ומפורסמים שם, נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי של ועל אחריותו הבלעדית. האתר אינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש באתר צד ג' וההסתמכות עליו.
  7.12     גולש מתחייב כי במידה ויפר זכויות על פי כל דין או הוראה מהוראות תקנון זה, האתר מסיר מעצמו אחריות והגולש יישא באחריות הבלעדית והמלאה.
  1. יצירת קשר בנוגע לתוכן
  8.1     בכל סוגיה הנוגעות לתוכן ושימוש באתר, יש לפנות למנהלי האתר בלשונית צור קשר. יש לציין בפנייה- קישור (לינק) למיקום המדויק בו מופיע התוכן האמור וכן לציין פרטים מדויקים ליצירת קשר.
  8.2     על-אף שהאתר ישתדל לטפל בפניה בהקדם האפשרי, הוא אינו מתחייב למועד גמר הטיפול. גם הפניית התלונה למעלה התכנים באתר שהנו צד שלישי תחשב כטיפול מלא ומקיף בתלונה.
   
  1. הדין החל וסמכות שיפוט
  על תקנון ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לתקנון זה או לשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים  במחוז ת"א בלבד.
  1. קישורים
  יתכן ובאתר יופיעו קישורים לדפי אינטרנט שאינם האתר ואינם בבעלות מנהל האתר. מנהל האתר אינו מפקח ואין לו שליטה על אתרים אשר קישורים להם מופיעים באתר, והוא אינו אחראי לתוכנם של האתרים המקושרים או לקישורים נוספים המופיעים באתרים המקושרים, ואינו אחראי לכל תוצאה, ישירה או עקיפה, הנובעת משימוש בקישורים אלה. מנהל האתר מאפשר קיומם של קישורים אלה רק לשם הנוחות ועושה ככל שביכולתו לעדכנם בזמן אמת, אך מובהר כי הכללת קישור כלשהו באתר אינה מהווה, בכל דרך שהיא, הפניה לאתר המקושר ו/או מצג כלשהו אודות האתר המקושר על ידי מנהל האתר. למען הסר ספק, מובהר כי מנהל האתר רשאי לשנות ו/או לעדכן מידע לגביו, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
  1. התחייבות הגולש
  הגולש מתחייב כי לא יפיץ באמצעות המערכת כל מסמך או תוכן שאינו הולם, לרבות אך לא רק: כל תוכן שעניינו הימורים, סמים מסוכנים האסורים בחוק, חומר פורנוגראפי או כל חומר בעל אופי מיני; כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף- מחשב (וירוס), לרבות תוכנות-עוינות וכיו"ב; תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד, תומך או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית או שהפצתו נאסרה ע"פ כל דין; סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב; תוכן עוין, מאיים, גס, גזעני, או הפוגע ברגשות הציבור; תוכן העשוי לפגוע במוניטין ו/או בשם הטוב של אדם או בעל האתר; תוכן העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981; וכן כל קישור או הפניה לתוכן שפרסומו נאסר לפי סעיף זה. הפצה או חשש להפצת תוכן שאינו הולם כאמור, יהוו עילה להשעיית השירותים לגולש לאלתר על פי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר וללא כל פיצוי לגולד בגין נזק העלול להיגרם לו בשל כך.
  ג. מדיניות פרטיות 
  1. כללי
  1.1.    אתרwww.platinumclub.co.il  (להלן: "האתר"), משמש ככלי המנגיש מידע בתחומים הקשורים בכלכלה, פיננסים, השקעות, צרכנות ונדל״ן.
  1.2.    מדיניותו של מנהל האתר, היא לכבד ולהגן על פרטיות משתמשי האתר.
  1.3.    האתר עומד בסטנדרט גבוה לאבטחה והגנה על פרטיות המשתמש. בעשיית שימוש באתר זה ובמסירת נתונים אישיים כלשהם הנך מסכים לכך שמנהל האתר יעשה שימוש בנתונים אלו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אם יש לך שאלות בעניינים אלה, אנא פנה אל מנהל האתר בעמוד צור קשר.
  1.4.    מטיבה, מדיניות הפרטיות היא מסמך שיתכן וישתנה מעת לעת. לדוגמה, ככל שיתווספו באתר תכנים ושירותים חדשים, ייתכן שהם ישפיעו גם על המדיניות. במקרה כזה היא תעודכן כדי להתאים למתחייב מהם. מומלץ אפוא לחזור ולעיין במדיניות מדי פעם. 
  1.5.    המדיניות כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אבל היא מיועדת כמובן גם לנשים.
  1. רישום לשירותים
  2.1.    לצורך מתן השירות, מנהל האתר מאפשר לגולש להשאיר את פרטי הקשר שלו כאמור בתקנון. מנהל האתר מבהיר בזאת, כי המידע שנאסף מוחזק על ידה ומועבר אל המפרסמים באופן אוטומטי באמצעות אמצעים טכנולוגיים.
  2.2.     אינך חייב על פי חוק למסור את פרטי הקשר, אולם ללא מסירת פרטי הקשר לא תוכל לקבל את השירות המוצע באתר. 
  2.3.    במקרה מתן פרטי קשר ללא הרשאה או לצרכי עדכון הפרטים, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה או לתיקון, באמצעות דואר אלקטרוני ומנהל האתר יפעל להסרת פרטי הקשר הנוגעים למעסיק ו/או לעובד, לפי העניין, מרשימת התפוצה בתוך לא יאוחר מ-72 שעות ממועד אישור קבלת הבקשה.
  1. מאגרי מידע ואבטחת מידע
  3.1.    המידע אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בעת שימושך באתר ישמרו במאגרי המידע של מנהל האתר.  למען הסר ספק, אין לראות במידע הנמסר באמצעות האתר ו/או באחסון כ- "מידע רגיש" ו/או "מאגר מידע", כמשמעות מונחים אלו בחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
  3.2.    הנך מצהיר ומתחייב בזאת כי כל המידע שנמסר על ידך ו/או יימסר על ידך בעתיד הינו נכון אמין ומדויק.
  3.3.    מנהל האתר מיישם באתר מערכות לאבטחת מידע. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי האתר, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, מנהל האתר לא מתחייב שהשירות ו/או כל פרט ו/או תוכן בקשר עם האתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 
  3.4.    הגולש מאשר בזה למנהל האתר להעביר את פרטיו האישיים למפרסמים, לשם יצירת קשר במייל או בטלפון בקשר עם מתן השירות, בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר. הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל.
  1. השימוש בנתונים ומסירת מידע לצד שלישי
  4.1.   בכפוף למדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין, מנהל האתר ישמור את הנתונים ויעביר רק לגופים הרלוונטיים לשם כך הושארו הפרטים. העברת המידע תעשה רק לשם המטרות המפורטות להלן: (1) במקרה שיופרו תנאי השימוש באתר ו/או לצורך אכיפתם, לרבות לצורך מתן השירות; (2) אם יתקבל בידי מנהל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; (3) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך למנהל האתר; (4) בכל מקרה שמנהל האתר או מי מטעמו יסברו, כי מסירת המידע נחוץ כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי; (5) לצורך אימות פרטים ואבטחת מידע; (6) מנהל האתר יעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שנעשו על ידך באתר; (7) תתקבל אצל מנהל האתר טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה יהיה מנהל האתר רשאי למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי; (8) כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. (10) להעברת המידע לגופים הרלוונטיים בגינם הושארו הפרטים מתוך מטרה לסייע לממלא השאלון לקבל את השירות בגינו השאיר את הפרטים.
  1. Cookies   
  5.1.    לשם פעילותו, לרבות לצורך איסופו של מידע לגבי השימוש של הגולש באתר ואו על מנת לאפשר לגולש שימוש נוח וקל יותר באתר, ואו על מנת לנתח ולהתאים באופן ייחודי את האתר לצרכי והעדפות הגולש ואו לשם פעילות אבטחת מידע, יתכן ומנהל האתר יעשה שימוש ב'עוגיות' (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.
  5.2.    'עוגיות' (cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-cookies יכולים להכיל מידע כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם יכולים גם לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום. המידע ב- cookies מוצפן, ומנהל האתר נוקט צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. 
  5.3.    אם אינך רוצה לקבל cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- cookies במחשבך בכל רגע. הואיל והעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.
   
 • אתר ו/או חברת ״מועדון פלטינום״ אינה סוכנות לביטוח / חברה לייעוץ השקעות.
  התכנים ו/או הפרסומים לעיל אינם מהווים ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או הצעה להשקעה ו/או הצעה לציבור לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ולפי חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

  המידע באתר אינו מהווה הצעה להשקעה, וכן המידע אינו מהווה תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין במידע המובא באתר כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת ואין בתשואות העבר בכדי להבטיח תשואה דומה בעתיד.

  בקבלת החלטת השקעה במסגרת הפרסומים לעיל, על המשקיעים/המשתמשים לסמוך על בדיקה שהתבצעה על ידם בלבד אודות ההשקעה ותנאיה, לרבות יתרונות וסיכונים הכרוכים בהשקעה, ועליהם לפנות לקבלת ייעוץ מיועצים מתאימים בנוגע לסוגיות משפטיות, חשבונאיות, כספיות, ענייני מיסוי וכן כל סוגיה אחרת הקשורה לביצוע ההשקעה.